Właściciel (zarządca obiektu) jest obowiązany: 

 1. Utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając dodo pogorszenia jego właściwości użytkowych, sprawności technicznej.
 2. Zapewnić – dochowując należytej staranności – bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych a także nawisy lodowe na obiekcie, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W związku z użytkowaniem obiektu budowlanego i prowadzoną działalnością związaną w wytwarzaniem odpadów, w zależności od ich ilości i rodzaju wytwórca odpadów, stosownie do wymagań ustawy o odpadach, zobowiązany jest do:

 • uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
 • przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami, jeżeli wytwarzane są odpady:
  – niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie,
  – inne niż niebezpieczne powyżej 5Mg rocznie,
 • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzane są odpady:
  – niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie,
  – inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie.

W przypadku prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu, odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, prowadzący tę działalność obowiązany jest do uzyskania:

 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art.27 ust.1 ustawy o odpadach,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z art.28 ust.4 ustawy o odpadach.