Przedstawiamy pierwszy element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa

Na etapie realizacji inwestycji wymagania z zakresu gospodarowania odpadami ciążą na wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym inwestor może sprawdzić, czy wykonawca robót spełnił wymagania określone prawem, tzn. czy m. in. posiada wymagane pozwolenia, zezwolenia,  decyzje:

1) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności, złożył informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami (informację uważa się za przyjętą, jeśli organ w terminie 30 dni nie wniósł sprzeciwu, w drodze decyzji, do złożonej informacji) – w przypadku gdy wytwarzane są odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 Mg rocznie lub niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie,
2) uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach, – w przypadku gdy wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
3) uzyskał decyzję zezwalającą  na odzysk odpadów – w przypadku gdy odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami odzyskiwane będą na terenie tej inwestycji przy spełnieniu warunków wynikających z tego rozporządzenia.

Karta informacyjna:

Nazwa/grupa kart (aktywny link) Możliwość dostępu
Zadania z zakresu gospodarki odpadami Wydział Ekologii i Rolnictwa