Przedstawiamy dziesiąty element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii