Przedstawiamy dziesiąty element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury

W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymagane jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Inwestor, w przypadku wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, występuje do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, dołączając opinię projektanta, o udzielenie informacji, czy odstąpienie to wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia.


Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Wydawanie decyzji zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury