Przedstawiamy jedenasty element etapu projektowania inwestycji.

Właściwa jednostka: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Inwestycje sieciowe

Warianty Etapy i zasady realizacji
I Wariant – Wykonawcą nowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (leżącej poza granicą własnej działki) jest inwestor zewnętrzny zainteresowany podłączeniem projektowanych i budowanych obiektów do wodociągu lub kanału.

Inwestor zwraca się do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Warunki techniczne określają, co i w jakim zakresie należy wykonać, aby umożliwić podłączenie projektowanego obiektu do istniejącej sieci miejskiej. Warunki techniczne wydaje: Dział Rozwoju Technicznego (kontakt: tel. 32 639 51 14, 32 639 51 30, e-mail: techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl. Realizacja nowej sieci odbywa się pod nieodpłatnym nadzorem technicznym Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Po zrealizowaniu pełnego zakresu zadania umożliwiającego włączenie obiektu/ obiektów do miejskiej sieci, inwestor odsprzedaje wykonaną infrastrukturę wod.-kan. do Dąbrowskich Wodociągów na warunkach określonych w umowie zawartej na zasadach określonych w procedurze przejmowania sieci obowiązującej w Spółce.

II Wariant – Wykonawcą nowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej są Dąbrowskie Wodociągi

W celu przyłączenia obiektu/nieruchomości do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej pierwszym krokiem który należy wykonać jest wypełnienie przez Inwestora „Wniosku o wydanie uzgodnień branżowych terenu, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/ oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”. Powyższy wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać poniżej. Składając wniosek należy do niego dołączyć: dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki/obiektu. Mapę zasadniczą należy nabyć w Urzędzie Miasta – w Wydziale Geodezji i Kartografii. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem można złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub przesłać korespondencyjnie. Po 14 dniach od daty złożenia wniosku, o wykonanie uzgodnień branżowych, /zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków/, oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej odpowiedź zostanie przesłana korespondencyjnie lub można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Na podstawie wydanych „Uzgodnień branżowych, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/, oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej”. Inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych na podstawie której projektant sporządza projekt wykonawczy przyłączy. Dwa egzemplarze projektu należy złożyć w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. celem jej uzgodnienia oraz przedłożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Miejskim. Budowę przyłączy realizuje firma Wykonawcza zatrudniająca kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej do prowadzenia prac na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz wpis do odpowiedniej izby samorządowej. Obowiązki wykonawców i inwestorów wyszczególnione są w załączonych warunkach budowy przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych. Zawarcie umowy, uruchomienie dostawy wody i odbioru ścieków. Protokół odbioru budowy przyłączy oraz operat geodezyjny jest jednym z wymaganych dokumentów do podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu podpisania niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić się do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 2.  Świadczenie usługi dostawy wody i odbioru ścieków przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. następuje po złożeniu wniosku o zawarcie umowy, oraz wniosku o montaż wodomierza głównego.

 

Przyłącza

Warianty Etapy i zasady realizacji
I Wariant – inwestor sam realizuje przyłącza.

Inwestor  buduje  przyłącze  na zasadach określonych w przepisach prawa po uzyskaniu w Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. warunków technicznych podłączenia do sieci przedsiębiorstwa (dotyczy zarówno przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci istniejącej i nowobudowanej).

II Wariant –  inwestor powierza realizację przyłącza Dąbrowskim Wodociągom Sp. z o.o.

Przyłącze, na wniosek inwestora budują odpłatnie Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. na podstawie zawartej na zasadach określonych w umowie z inwestorem

Na podstawie wydanych „Uzgodnień branżowych, /zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków/, oraz /warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej”. Inwestor zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych na podstawie której projektant sporządza projekt wykonawczy przyłączy. Dwa egzemplarze projektu należy złożyć w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. celem jej uzgodnienia oraz przedłożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Miejskim.