Przedstawiamy drugi element składający się na etap użytkowania obiektu budowlanego.

Obiekty budowlane należy poddawać kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada,
w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.


Obowiązek kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b)  wymienionych w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego .

W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, organ nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli obiektu, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego.

Kontrole powinny być dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.

Na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego spoczywa obowiązek przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów
i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Uwaga:
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b)  wymienionych w art. 29 ust. 1;
3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

 

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.


Do obowiązków organu nadzoru budowlanego należy podjęcie działań w  przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany (art. 66):

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2)   jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
3)   jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4)   powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia.

Ustalenie, iż doszło do nieprawidłowości co do obiektu budowlanego, obliguje organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wskazując jednocześnie termin do wykonania obowiązku.
W decyzji właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku gdy obiekt jest:
a) nieużytkowany,
b) zniszczony,
c) niewykończony,
i we wszystkich wymienionych przypadkach nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, organ nadzoru budowlanego nakaże rozbiórkę takiego obiektu.

Uwaga:
Przepisu tego nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, natomiast w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W sytuacji, gdy organ nadzoru budowlanego stwierdzi potrzebę opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, który grozi bezpośrednio zawaleniem, nałoży on obowiązek (w drodze decyzji) na właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienia bądź wyłączenia w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania oraz zarządzić:
a)    umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b)    wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.
W przypadku stwierdzenia przez organ zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, może on decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego.