Przedstawiamy drugi element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa

W przypadku realizacji inwestycji związanej z koniecznością usunięcia drzew i krzewów wymagane są właściwe zezwolenia.

Uwaga:
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.

Karty informacyjne:

Nazwa/grupa kart (aktywny link) Możliwość dostępu
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów Wydział Ekologii i Rolnictwa


Uwaga:

Dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków zgodę wydaje konserwator zabytków. Opłata za usuwanie drzew i krzewów jest w tym przypadku dwukrotnie wyższa. Ponadto dla nieruchomości wpisanych do rejestru można uzyskać odstępstwo od warunków technicznych, jeśli wynika to z wymagań konserwatorskich.