Przedstawiamy ostatni element składający się na etap użytkowania obiektu budowlanego.

 

Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, a w przypadku zmiany sposobu użytkowania należy uprzednio dokonać zgłoszenia takiego zamiaru organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Wydział Urbanistyki i Architektury). Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności (art. 71):  podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego
części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link)  Możliwość dostępu
Dokonywanie zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Urbanistyki i Architektury

 

W przypadku zaniechania obowiązku zgłoszenia, o którym mowa wyżej, postępowanie w tej sprawie wszczyna organ nadzoru budowlanego, który:
1)  wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2)  nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2, tj:
a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami
i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
e) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
f) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Na skutek wniosku zobowiązanego lub po upływie wyznaczonego terminu, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie nałożonego obowiązku, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.
Na postanowienie przysługuje zażalenie. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Niewykonanie w terminie nałożonego obowiązku albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, organ nadzoru wydaje decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.