Przedstawiamy piąty element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu:Wydział Ekologii i Rolnictwa

Lokalizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w przypadku, gdy plan ten został uchwalony), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto sposób korzystania ze środowiska musi spełniać warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa w szczególności:
• warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
• wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.


Uwaga:
Ze względu na fakt, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie są powiązane czasowo (można się starać o ich uzyskanie w dowolnej kolejności lub jednocześnie, w odrębnych postępowaniach – planistycznym i środowiskowym) w skrajnych przypadkach może się okazać, że jedna z decyzji nakłada na inwestora warunki, które uniemożliwiają realizację inwestycji w zakresie planowanym przez inwestora. Weryfikacja następuje na etapie przygotowywania projektu budowlanego (operatu wodnoprawnego) lub zgłoszenia.


5.1.
Warunki korzystania z wód.
Sposób korzystania z wody powierzchniowej/podziemnej, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie może naruszać ustaleń:
• warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni,
• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,

oraz musi spełniać wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.
W związku z powyższym projektując inwestycję należy przyjąć takie rozwiązania dotyczące np. prowadzenia prac fundamentowych wymagających obniżenia zwierciadła wody podziemnej (odwodnienie wkopów budowlanych), zaopatrzenia inwestycji w wodę czy odprowadzenia ścieków, które pozwolą spełnić wymagania, o których mowa powyżej.

5.2. Zasady gospodarowania odpadami.
Na etapie projektowania inwestycji należy określić sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi zarówno w fazie budowy, rozbiórki czy modernizacji jak i eksploatacji inwestycji.
W związku z powyższym w projekcie budowlanym należy uwzględnić:
1. rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów w trakcie realizacji inwestycji, w tym mas ziemnych przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, oraz sposób ich zagospodarowania.
2. rodzaj ewentualnych odpadów przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji oraz sposób ich wykorzystania (odzysku), uwzględniając warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
3. miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji.


5.3. 
Projektowanie inwestycji na działce leśnej.
W przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na działce leśnej, w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, należy po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu, a przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, inwestor jest zobowiązany uzyskać od Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych decyzję na trwałe lub czasowe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja, uzyskane w trybie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.