Przedstawiamy piąty element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa, Wydział Urbanistyki i Architektury.


5.1.
Informacje ogólne

Uwarunkowania przedsięwzięcia Źródło wymagań
1. Przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany Art. 51 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej POŚ) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm)
2. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany tj. wymienionego w § 3 ww. rozporządzenia Art. 51 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 w/w rozporządzenia Rady Ministrów
3. Przedsięwzięcie inne niż wymienione powyżej, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na obszar, o którym mowa w art. 51 ust 1 pkt 3 w/w ustawy Art. 51 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska

 

O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest wystąpić inwestor podejmujący się realizacji któregokolwiek z wyżej opisanych przedsięwzięć. Następuje to m. in. przed uzyskaniem wymaganych dokumentów i dokonaniem określonych działań związanych z daną inwestycją, określonych w poniższej tabeli:

Wymagany dokument/działanie Źródło wymagań Karty informacyjne
1) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (Wydział Urbanistyki i Architektury) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Wydział Urbanistyki i Architektury
2) decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego (Wydział Urbanistyki i Architektury)
3) decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (Wydział Urbanistyki i Architektury)
4) wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
(Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
5) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
6) decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
7) dokonywanie zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych oraz dokonywanie zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
(Wydział Urbanistyki i Architektury)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Wydział Urbanistyki i Architektury

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do zgłoszeń, o których mowa powyżej (pkt.7).


Uwaga:

Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi cztery lata od dnia, w którym stała się ona ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


5.2.
Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaj przedsięwzięcia Źródło wymagań Karty informacyjne
1. Przedsięwzięcia inwestycyjne, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ) tj.,
§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport jest obligatoryjny.
(Wydział Ekologii i Rolnictwa)
2. Przedsięwzięcia inwestycyjne, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 POŚ tj., § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000). Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego raport może być wymagany
(Wydział Ekologii i Rolnictwa)

 

5.3. Uwagi dotyczące ustalania środowiskowych uwarunkowań

Procedura zmierzająca do ustalenia środowiskowych uwarunkowań jest wieloetapowa i wymaga:
1) zasięgnięcia opinii innych organów, co do konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany i jego ewentualnego zakresu. (organ opiniujący wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów od Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza),
2) uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia, w zależności od rodzaju inwestycji z jednym lub dwoma organami (organ uzgadniający dokonuje uzgodnienia w terminie 60 dni od dnia otrzymania dokumentów od Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza),
3) uprawomocnienia postanowień uzgadniających – uzgodnienie zaczyna funkcjonować w obrocie prawnym, jeżeli strony w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia nie złożą zażalenia.

W postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza ma obowiązek zapewnić udział społeczeństwa poprzez:
• umożliwienie składania uwag i wniosków, we wskazanym 21-dniowym terminie,
• rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków, a następnie odniesienie się do nich w uzasadnieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• przeprowadzenie w szczególnych przypadkach fakultatywnej rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa.
Organ prowadząc postępowanie o każdej czynności dokonanej w sprawie zawiadamia strony. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej a także na stronie internetowej Urzędu miasta Dąbrowa Górnicza.
Zawiadomienia te uważa się za dokonane a pisma doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W celu usprawnienia procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wnioskodawcą a Wydziałem Ekologii i Rolnictwa. Ponadto ze względu na specyfikę procedury uzasadnione jest również w miarę możliwości wystąpienie z jednym wnioskiem uwzględniającym wszystkie planowane przedsięwzięcia np. dla osiedla mieszkaniowego mogą to być wodociąg, kanalizacja, parkingi, realizowane w ramach jednej inwestycji.