Przedstawiamy szósty element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury
Właściwa jednostka: Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytów w Katowicach

Uwarunkowania Wymagane działania

Gdy obiekt lub obszar wpisany jest do rejestru zabytków albo znajduje się na terenie Pomnika Historii i nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Urbanistyki i Architektury obowiązany jest do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Obiekt lub obszar wpisany do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach na prowadzenie prac konserwatorskich, robót budowlanych i innych działań przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z wyznaczoną strefą ochrony konserwatorskiej lub wskazanymi do ochrony zbytkami

Wydział Urbanistyki i Architektury zobowiązany jest do uzgodnienie projektu budowlanego na rzecz organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie przepisów prawo budowlane).

Gdy istnieje konieczność usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach

 

Uwaga:
Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,
5) prowadzenie badań archeologicznych,
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje,
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania,
13) usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Pozwolenia mogą określać warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Organ ochrony zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, o których mowa w pkt 6), 9) i 11), od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie do archiwum konserwatorskiego.

Pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, robót budowlanych i innych działań wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Właściciel lub posiadacz zabytku może wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków o zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Karty informacyjne:

Nazwa grupy kart Możliwość dostępu
Karty informacyjne ze wzorami wniosków dotyczących wymaganych pozwoleń Wydział Urbanistyki Architektury

 

Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:
1) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku,
2) uzgodnionego z konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;
3) uzgodnionego z konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.
W celu spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, konserwator zabytków jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji.

W umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku należy nałożyć na nabywcę lub dzierżawcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku, jeżeli stan zachowania zabytku tego wymaga.