Przedstawiamy dziewiąty element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury

Przeprowadzenie prac budowlanych na terenie planowanej inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
• złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury