Przedstawiamy siódmy element etapu projektowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Jeżeli inwestor prowadzi inwestycję na terenie przyległym do pasa drogowego, np. budowę obiektu handlowego, mieszkalnego itp., zarządca drogi uzgadnia możliwość i sposób włączenia do drogi publicznej ruchu drogowego spowodowanego tą inwestycją.

Kompetencje w zakresie Zarządzania drogami publicznymi (nie zalicza się dróg wewnętrznych):

Rodzaj drogi publicznej Właściwy podmiot zarządzający
1. Drogi gminne Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
2. Drogi krajowe (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkie i powiatowe Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

 

Jeżeli inwestycja będzie ingerowała w pas drogowy zarządcy drogi  to rozpatruje on wnioski i wydaje:
1) zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdów z drogi publicznej do posesji lub obiektu,
2) zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń, takich jak np.: kanalizacja, wodociąg, gazociąg, przyłącza,
3) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:
• prowadzenia robót w pasie drogowym,
• umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej,
• umieszczania obiektów budowlanych,
• zajęcia go na prawach wyłączności.

 

Pasy drogowe dróg publicznych zarządzane są na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017.2222 z późn. zm.).
Pas drogowy to teren o szczególnych charakterze, przeznaczony do obsługi ruchu drogowego. Prowadzenie np. działalności handlowej i zabudowa terenu pasa drogowego niezwiązana z tymi potrzebami jest niedopuszczalna bez zezwolenia zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej.