Przedstawiamy ósmy element etapu realizacji inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury
Właściwe jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego wskazuje art. 80 Ustawy Prawo budowlane.

Podstawowe obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego obejmują:
1)   nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a)  zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b)  warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c)  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d)  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)  stosowania wyrobów budowlanych;
2)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
1)   związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
2)   świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Uprawnienia organów nadzoru budowlanego:
prawo wstępu:
1)   do obiektu budowlanego,
2)   na teren:
a)  budowy,
b)  zakładu pracy.

Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
W razie nieobecności w/w. osób, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

Do podstawowych zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.