Przedstawiamy dziewiąty element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

W związku z przygotowywaną inwestycją należy sprawdzić w Wydziale Geodezji i Kartografii możliwość nadania numeracji porządkowej dla przygotowywanej inwestycji. W wypadku konieczności nadania nazwy nowej drodze należy wystąpić do władz miasta z wnioskiem o nadanie oficjalnej nazwy zgodnie z zasadami zawartymi we właściwej uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (możliwie wcześniej ze względu na długą – kilkumiesięczną procedurę nadawania nazwy).

Nazwy ulic Dąbrowie Górniczej nadawane są w drodze uchwały Rady Miejskiej. Wnioski kierowane są do organów miasta Dąbrowa Górnicza za pośrednictwem Wydziału Geodezji i Kartografii, które przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy/placu w  wraz z niezbędną dokumentacją obejmującą wymagane uzgodnienia, opinie i stanowiska. W przypadku wniosku dot. nadania nazwy drodze prywatnej, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich właścicieli gruntu/działki pod drogą.

Wnioski w sprawach nadania nazw ulicom (placom), mogą być zgłaszane przez:
• organy samorządowe,
• grupę radnych (min. 3 osoby),
• mieszkańców Dąbrowy Górniczej (min. 15 osób),
• instytucje i organizacje mające siedzibę w Dąbrowie Górniczej.

Wniosek powinien zawierać:
• propozycję nazwy,
• wskazanie ulicy/placu do nazwania,
• szkic sytuacyjny  z lokalizacją ulicy/placu,
• informację o statusie ulicy/placu,
• uzasadnienie.

Szczegółowe wymagania dotyczące etapów działań i zasad związanych z nadawaniem nazw ulicom Dąbrowie Górniczej określa uchwała Nr ….