1. Zasady postępowania z odpadami

Przedstawiamy pierwszy element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa Na etapie realizacji inwestycji wymagania z zakresu gospodarowania odpadami ciążą na wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym inwestor może...

2. Zgoda na usuwanie drzew lub krzewów

Przedstawiamy drugi element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa W przypadku realizacji inwestycji związanej z koniecznością usunięcia drzew i krzewów wymagane są właściwe zezwolenia. Uwaga: Jeżeli posiadacz nieruchomości...

3. Odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych

Przedstawiamy trzeciego element etapu realizacji inwestycji. Właściwe jednostki: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie W przypadku dokonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego inwestor...

5. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Przedstawiamy piąty element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury Realizacja budowy lub robót budowlanych, o których mowa w Prawie budowlanym, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu zamiaru wykonywania...

6. Wydanie dziennika budowy

Przedstawiamy szósty element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury Prowadzenie robót budowlanych dokumentowane jest w dzienniku budowy, który jest wydawany przez właściwy organ administracji...