1. Zasady postępowania z odpadami

Przedstawiamy pierwszy element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa Na etapie realizacji inwestycji wymagania z zakresu gospodarowania odpadami ciążą na wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym inwestor może...

2. Zgoda na usuwanie drzew lub krzewów

Przedstawiamy drugi element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Ekologii i Rolnictwa W przypadku realizacji inwestycji związanej z koniecznością usunięcia drzew i krzewów wymagane są właściwe zezwolenia. Uwaga: Jeżeli posiadacz nieruchomości...

6. Wydanie dziennika budowy

Przedstawiamy szósty element etapu realizacji inwestycji. Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury Prowadzenie robót budowlanych dokumentowane jest w dzienniku budowy, który jest wydawany przez właściwy organ administracji...