Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 23.04.2018 r. do 25.04.2018 r.

 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

  • pozostaje bez pracy i jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna,
  • ma ustalony I lub II profil pomocy,
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej/ szkoły wyższej w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie  dziennym,
  • nie uczestniczy i nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 

Dodatkowo osoba w wieku 18-24 lata musi być  zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

 

Powyższe kryteria do udziału w projekcie muszą być spełnione zarówno na dzień weryfikacji Ankiety zgłoszeniowej do projektu, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

Udzielenie dofinansowania planuje się dla 23 osób w maksymalnej wysokości 25 533,54 zł na osobę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Pracy w pok. nr 30 (I piętro) i pod numerem telefonu 32 262-37-39 wew. 227 lub 228.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych oraz potrzebne dokumenty można znaleźć tutaj