20 listopada  2013 w Zespole Szkół  Ekonomicznych odbyła się III Konferencja edukacyjna „Rola pracodawców w  kształceniu zawodowym”  dla przedsiębiorców, u których uczniowie ZSE odbywają praktyczną naukę zawodu (w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Konferencja zorganizowana w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, jest jedyną tego typu inicjatywą wśród szkół zawodowych w regionie. 

Uczestnicy konferencji, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy, prowadzący działalność w branżach adekwatnych do zawodów, w których kształcą się uczniowie ZSE mieli okazję wysłuchać  prezentacji na temat pozaszkolnych form kształcenia, w tym  praktycznej nauki zawodu, a także form opartych na regulacjach prawnych dot. kształcenia ustawicznego, obowiązujących od 1 września 2012 roku. Zagadnienie to przybliżyła uczestnikom Maria Gaertner – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych. Zapoznała także zebranych z celami operacyjnymi programu strategicznego „Uczenie przez całe życie”, przyjętego przez rząd we wrześniu tego roku, dotyczącymi perspektyw kształcenia zawodowego. Z formami współpracy z pracodawcami, terminami trwania praktyki w poszczególnych kwalifikacjach  w zreformowanym kształceniu zawodowym zapoznała zebranych kierownik kształcenia praktycznego w ZSE Mariola Nowak.    

 

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja w zespołach zawodowych w dwóch profilach odpowiadających obszarom kształcenia: w profilu administracyjno-usługowo-logistycznym oraz profilu gastronomiczno-hotelarskim i turystycznym. W dyskusji udział brali również nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSE. Celem dyskusji panelowej było wypracowanie standardów praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach i form zaliczania praktyk zawodowych wspólnie przez pracodawców i nauczycieli przedmiotów zawodowych.    

 

Przedstawiciele pracodawców precyzowali swoje oczekiwania wobec kompetencji zawodowych absolwenta szkoły – potencjalnego pracownika. Nauczyciele zaś przedstawiali swoje spostrzeżenia i wnioski związane z koniecznością zwiększenia stopnia integracji kształcenia teoretycznego i praktycznego. W umiejętnościach praktycznych ucznia upatrują oni szansę podjęcia zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. Przedstawiciele praktyki gospodarczej podkreślali fakt, że praca zawodowa w każdym przedsiębiorstwie i instytucji charakteryzuje się swoją specyfiką i trudno przygotować ucznia w zakresie konkretnych umiejętności nie wiedząc, gdzie podejmie on docelowo pracę.    

 

Równolegle z konferencją przebiegał konkurs „Mistrz i uczeń-(przed)smak sukcesu”. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pracując w parach, szefowie kuchni wraz z praktykantami przyrządzali potrawy. Jurorami byli wszyscy uczestnicy  konferencji, którzy degustując potrawy wskazali ich zdaniem najsmaczniejszą. Każdy juror miał tylko jeden głos. W szranki stanęli szefowie kuchni  wraz z praktykantami z hoteli i restauracji: Zacisze, Shuma, Origami, Malta. Drużyna – zespół z  PW Malta: Bartosz KOT i Piotr Dadura zwyciężyła w konkursie.    

 

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zobaczenia nowo wyposażonej pracowni technologii odzieży. Wyposażenie to  sponsorowała Rada Rodziców szkoły  przy wsparciu Urzędu Miejskiego.  Konferencja, organizowana już po raz trzeci w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, potwierdziła korzyści współpracy z pracodawcami, której beneficjentem jest uczeń, lepiej przygotowany do wejścia na rynek pracy.  Atmosfera i przebieg konferencji  oraz sformułowane wnioski końcowe są wymiernym  potwierdzeniem celowości takich spotkań.