Pierwszy element etapu przygotowania inwestycji.

Przydatne informacje Możliwość dostępu

Czego dotyczą

Dane z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej- serwis geoinformacyjnego – zasoby geodezyjne
i kartograficzne Dąbrowy Górniczej
Serwis prowadzony przez Wydział Geodezji i Kartografii

Udostępniona cyfrowa ortofotomapa Dąbrowy Górniczej. Dodatkowymi elementami prezentacji są warstwy wektorowe zawierające: nazwy ulic, mostów, granice miasta i dzielnic, główne siedziby Urzędu Miasta, punkty adresowe, działki ewidencyjne, stacje metra i wejścia do metra, szpitale, apteki, kina, teatry.

Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dostępne w formie plików PDF

Wydział Urbanistyki i Architektury

Informacje dotyczące gruntów, budynków, lokali są jawne i powszechnie dostępne, z wyłączeniem informacji o właścicielach, użytkownikach wieczystych i władających gruntami, budynkami, lokalami i ich adresach oraz numerach ksiąg wieczystych.

Wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane właścicieli, władających, wydaje się na wniosek:
1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;
2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

Zatwierdzona dokumentacja urządzeniowa lasu (gdy inwestycja ma być realizowana na działce leśnej w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).
Uwaga:
W przypadku braku obowiązującej dokumentacji urządzania lasu, dla działek musi zostać sporządzony pełen opis taksacyjny lasu (należy uzgodnić z Wydziałem Ekologii i Rolnictwa).
Wydział Ekologii i Rolnictwa

Plany urządzania lasu, uproszczone plany urządzania lasu, plany ochrony, zawierające wytyczne dot. ochrony drzewostanów leśnych w procesie inwestycyjnym.

Karta informacyjna – zobacz:
Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego


Uwaga:

– w oparciu o uchwalone plany miejscowe zatwierdzane są projekty budowlane i wydawane pozwolenia na budowę
– decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są na podstawie przepisów określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 61).