Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej

Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej to program ulg, zniżek i udogodnień dla osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie 5 lat od daty jej rozpoczęcia, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, lokalnego biznesu i pobudzenie aktywności gospodarczej na terenie miasta, poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu.

Projekt jest kontynuacją działań Programu „Młody Przedsiębiorca” w Dąbrowie Górniczej,  realizowanego w mieście od 2014 r. przy współpracy z Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, skierowanego do Młodych Przedsiębiorców, którego celem było wsparcie młodych przedsiębiorców w pierwszych latach prowadzenia działalności. Program realizowany będzie przez czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 2410.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 4.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej
Regulamin Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej

Regulamin Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej — załącznik do Zarządzenia

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyty jest termin:

Program – należy rozumieć program Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej.

Organizator – należy przez to rozumieć Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Partner – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, instytucję otoczenia biznesu lub podmiot administracji publicznej, który deklaruje gotowość udzielenia ulg, zniżek na zakup produktów, usług lub inne udogodnienia dla Uczestników Programu w oparciu o podpisane z Organizatorem Porozumienie.

Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Dąbrowie Górniczej zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 5 lat od daty jej rozpoczęcia, która złożyła formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta – stanowisko nr 13, pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl, pisząc w tytule wiadomości „Karta Młodego Przedsiębiorcy”.

Formularz – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Strona internetowa programu – zakładka „Karta Młodego Przedsiębiorcy” na stronie miasta o profilu gospodarczym ukierunkowanym na potrzeby inwestorów i przedsiębiorców www.dabrowa-gornicza.com.

Ulgi – należy przez to rozumieć zniżki  na wybrany asortyment towarów lub świadczonych usług i udogodnień oferowanych przez Partnera dla Uczestników Programu.

Strony – Organizator we współpracy z Partnerem.

§ 1

Cel Programu

Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej to program ulg, zniżek i udogodnień dla osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie 5 lat od daty jej rozpoczęcia, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, lokalnego biznesu i pobudzenie aktywności gospodarczej na terenie miasta, poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu.

Projekt jest kontynuacją działań Programu „Młody Przedsiębiorca” w Dąbrowie Górniczej,  realizowanego w mieście od 2014 r. przy współpracy z Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, skierowanego do Młodych Przedsiębiorców, którego celem było wsparcie młodych przedsiębiorców w pierwszych latach prowadzenia działalności.

Program realizowany będzie przez czas nieokreślony.

§ 2

Nabór uczestników

Rekrutacja do Programu jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnego:

– na stronie internetowej Programu,

– w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 w Biurze Obsługi Interesanta – stanowisko nr 15 – Referat Aktywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej,

– w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 – pokój 421, piętro IV, tel: 32 295 69 90.

§ 3

Zasady Programu

 1. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 2. Uczestnik uprawniony jest do korzystania z oferowanych przez Partnerów Ulg w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie karty identyfikacyjnej wydanej przez Organizatora.
 3. Wykaz Partnerów oraz warunki korzystania z Ulg dostępne są na Stronie internetowej programu.
 4. Karcie identyfikacyjnej nadany będzie numer na podstawie rejestru prowadzonego przez Organizatora oraz termin ważności na okres 5 lat od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej określany na podstawie wpisu Uczestnika do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Karta ważna będzie tylko z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem.
 6. Wzór karty identyfikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. O terminie odbioru karty identyfikacyjnej w siedzibie Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Karta może być również przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty wnioskodawca składa wniosek o wyrobienie duplikatu Karty. Duplikat wydawany jest bezpłatnie
 9. Dodatkowo każdy Partner i Uczestnik Programu zostanie wpisany do bazy aktywnych przedsiębiorców. Firma zostanie zamieszczona na  stronie miasta o profilu gospodarczym ukierunkowanym na potrzeby inwestorów i przedsiębiorców www.dabrowa-gornicza.com, celem promocji firmy, dotarcia do wielu potencjalnych klientów oraz ułatwienia współpracy z innymi podmiotami.

§ 4

Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Po upływie terminu ważności wskazanych na karcie identyfikacyjnej, karta traci ważność.
 2. W przypadku wykreślenia działalności gospodarczej lub zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej karta traci ważność.

§ 5

Partnerzy Programu

 1. Partnerzy mogą zgłaszać uczestnictwo w Programie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21:

– w Biurze Obsługi Interesanta – stanowisko nr 15 – Referat Aktywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej,

– w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów – pokój 421, piętro IV, tel: 32 295 69 90.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.

 1. Każdy Partner otrzyma certyfikat potwierdzający status Partnera, którego wzór stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.
 2. Ulgi stosowane przez Partnera zostaną opisane i skatalogowane przez organizatora oraz opublikowane na stronie internetowej programu.
 3. Udział Partnerów w programie jest dobrowolny.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa Partnerów w programie jest porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Warunkiem koniecznym do otrzymania Karty Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów realizacji Programu  „Karta Młodego Przedsiębiorcy” w Dąbrowie Górniczej, zgody na dostęp do tych danych przez podmioty współpracujące w ramach Programu, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami).
 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami):

– Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

– Zakres przetwarzania danych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dla uczestnika.

– Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Programu.

– Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

– Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika może być odwołana w każdym czasie.

§ 7

Obowiązki stron

 1. Strony deklarują współpracę w zakresie funkcjonowania Programu w szczególności udzielania zadeklarowanej pomocy Uczestnikom Programu.
 2. Strony deklarują wzajemną promocję Programu, budowanie pozytywnego wizerunku oraz zaufania społecznego.
 3. Strony zobowiązują się do prowadzenia Programu w sposób rzetelny i zgodny z niniejszym regulaminem.
Wzór Karty Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej
Wzór Certyfikatu potwierdzającego status Partera Programu Regulamin Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej
Formularz Zgłoszeniowy Partnera Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej


NOWY Formularz Zgłoszeniowy Partnera – załącznik nr 3 do Regulaminu

Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej


odbiorę osobiście w siedzibieproszę przesłać na adres


NOWY Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika – załącznik nr 3 do Regulaminu.docx