SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Sukcesja biznesowa. Jak zabezpieczyć i rozwijać firmę rodzinną?

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców Zagłębia Dąbrowskiego na szkolenie dotyczące sukcesji biznesowej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Celem wydarzenia jest przedstawienie kluczowych...

Spotkanie rewitalizacyjne

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach trwającego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie odbędzie się 9...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska w Dąbrowie Górniczej to część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, najbardziej efektywna strefa ekonomiczna w Polsce (źródło: KSSE):

 • obszar – ponad 187 ha powierzchni miasta objęte strefą,
 • inwestorzy – 34 w całej podstrefie, 10 w Dąbrowie Górniczej,
 • całkowita liczba miejsc pracy – 15 000,
 • nakłady inwestycyjne – 4,7 mld zł.

 

Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie na działalność na terenie KSSE zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić. Pierwszy – utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia. Drugi – poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia. Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.
Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.
Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne:
•przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw,
•przez okres 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą:
•przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
•przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie:
•przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
•przez okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto inwestor jest zobowiązany składać spółce zarządzającej strefą – KSSE S.A. comiesięczne sprawozdania, zawierające informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.

Warunki jakie musi spełnić inwestor

 

Warunkiem inwestowania(korzystania z przywilejów – zwolnienia podatkowego) w KSSE jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. Zezwolenie to określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

• zatrudnienia przez przedsiębiorcę przez określony czas pewnej liczby pracowników,
• dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę przy czym minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro.

Nie ma warunku określającego minimalne zatrudnienie. /projekt oceniany jest indywidualnie przez komisję i zarząd KSSE, przyjmuje się że liczba nowych miejsc pracy powinna odpowiadać średniemu wskaźnikowi na terenie podstrefy. Aktualnie wskaźnik taki wynosi około 35 miejsc pracy na 1 hektar.

Jak uzyskać zezwolenie na działalność w Strefie?

 

Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowań, a także kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie strefy określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy (Dz.U.04.254.2540).

Warunki udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji:

 • udział środków własnych wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia inwestycji,
 • utrzymanie składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji,
 • utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zamiast 5 lat warunkowych przyjmuje się okres trzyletni.

Jakie koszty można zaliczyć do kwalifikowanych?

 

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji (pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 • ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 • ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 • kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat.

 

Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje pomoc, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego – przez okres co najmniej 3 lat;
 • będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska

ul. Żytnia8
41-200 Sosnowiec
tel. + 48 32 292 01 06,
fax + 48 32 720 26 56
e-mail: sosnowiec@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl
Osoba pierwszego kontaktu:

Bartłomiej Leszczyński
tel +48 606 619 337
e-mail: b_leszczynski@ksse.com.pl