Projekt rewitalizacyjny do Programu zgłosić może każdy, kto będzie realizować ten projekt i zapewni jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, Gmina i jej jednostki organizacyjne.

 

Projekt rewitalizacyjny zgłaszany jest wyłącznie na  KARCIE PROJEKTU. Warunkiem przyjęcia  karty  projektu jest przesłanie jej  do Biura  Rozwoju  Miasta  i  Obsługi  Inwestorów w wersjach: drukowanej i elektronicznej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

 

Projekt rewitalizacyjny włączony zostaje do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek:

 

a/ projekt  realizowany będzie w granicach  obszaru miasta wskazanego do rewitalizacji,

b/ projekt jest zgodny z celami i kierunkami działań określonymi w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2016 r.),

c/ złożona „Karta Projektu”  jest  kompletna,

d/ projekt był przedmiotem opiniowania i rekomendacji Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Złożenie karty projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się wnioskodawcy do systematycznego przekazywania informacji dot. realizacji projektu, w tym: rozpoczęcia, przebiegu realizacji, wprowadzanych zmian, zakończenia realizacji projektu, faktycznej wartości oraz osiągniętych rezultatów. Pomysł na przedsięwzięcie rewitalizacyjne może zgłosić każdy mieszkaniec  miasta oraz przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, Gmina i jej  jednostki organizacyjne.

 

Pomysł na przedsięwzięcie rewitalizacyjne zgłaszany jest na KARCIE POMYSŁU (formularz: Załącznik_2). Warunkiem przyjęcia Karty Pomysłu jest przesłanie jej do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w wersji drukowanej i elektronicznej w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze. W przypadku pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze inwestycyjnym, rozpatrywane są wyłącznie te, których realizacja prowadzona może być w granicach  nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza. Pomysły przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których wykonawcą ma być Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawiane są Komitetowi Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza, który opiniuje i rekomenduje wnioski do dalszego  dopracowywania,  celem  przekształcenia  wybranych  pomysłów  na  projekty   rewitalizacji, z uwzględnieniem technicznych, finansowych i organizacyjnych możliwości ich realizacji.

 

Zgłoszenia projektów i pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy składać pisemnie, korzystając z formularzy stanowiących załączniki nr 1 i 2, w terminie do 10 stycznia 2018 r.:

a/ osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (parter, stanowisko nr 13
– Informacja),

b/ przesłać  na  adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,

c/ w wersji elektronicznej na adres e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl .

 

Karty Projektów i Karty Pomysłów rewitalizacyjnych przesłane do Urzędu Miejskiego po upływie terminu naboru wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zarejestrowane przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów i rozpatrywane po ogłoszeniu następnego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.

 

 

 

Załączniki