Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 27.10.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 52. ozn. nr geod.: 39/1 k.m. 96, obręb Dąbrowa Górnicza, o powierzchni 3032 m2 dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00017468/5.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 3.803.400,00 zł
w tym: cena gruntu 1.023.200,00 zł
            cena budynków i budowli 2.780.200,00 zł
Wadium: 380.340,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług stawki zostaną dostosowane do obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.

 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:
– budynkiem szkoły z salą gimnastyczną – o pow. użytkowej 2.495,38 m2 i kubaturze 12.350 m3, wolnostojącym w stanie do remontu. Część frontowa budynku została wzniesiona w latach 20-tych ubiegłego stulecia, z 4 kondygnacjami nadziemnymi, 1 podziemną i poddaszem oraz dodatkowo strychem w szczycie dachu. Część budynku z salą gimnastyczną dobudowana później – 2 kondygnacyjna, niepodpiwniczona,

 

– budynkiem garażowym – składający się z 2 garaży, murowanym w złym stanie technicznym o pow. użyt. 29,00 m2 i kubaturze 108,00 m3.
Wyżej wymienione budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Nieruchomość stanowi działkę w kształcie prostokąta, ogrodzoną, porośniętą pojedynczymi drzewami, teren częściowo utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi – nawierzchnie te znajdują się w złym stanie technicznym. Ponadto na działce znajduje się boisko wielofunkcyjne z oświetleniem w bardzo złym stanie technicznym. Granice działki są granicami ewidencyjnymi. Nieruchomość uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieci: wodociągową, energii elektrycznej, ciepłowniczą, teletechniczną i kanalizacyjną). Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć gazowa.

 

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi – Alei Róż – Katowickiej – Majakowskiego” zatwierdzonym Uchwałą nr LII/914/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2010 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 145 z 5 sierpnia 2010 r., poz. 2382, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu:

 

5Uup – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

 

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Budynek znajduje się w „Gminnej Ewidencji Zabytów Miasta Dąbrowa Górnicza” a na rysunku ww. planu przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej nr 5 wraz z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 52, zapisanym w przedmiotowym planie pod numerem 7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się tutaj

 

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.