Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza serdecznie do skorzystania z programu „Pierwszy biznes– Wsparcie w starcie II”.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach Programu można otrzymać:

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie ok. 81 tysięcy złotych

Dla:

– absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

– studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)

– zarejestrowanych bezrobotnych

Stałe oprocentowanie jedynie 0,44 w skali roku.
Roczna karencja w spłacie kapitału
W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które wynoszą około 40 zł. miesięcznie

Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania się dodatkowo o pożyczkę na nowe miejsce pracy.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy – minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy

Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w maksymalnej kwocie ok. 24 tysiące złotych

Dla:

– podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

– niepublicznych szkół,

– niepublicznych przedszkoli,

– żłobków lub klubów dziecięcych

– osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających

– osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnia nieodpłatnie  pełny dostęp do informacji na temat udzielanych pożyczek oraz oferowanego doradztwa i szkoleń, jak również bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pożyczek. Wszelkie kwestie formalne związane z podpisaniem umowy, Pożyczkobiorcy mogą realizować również w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Mariusz Smurzyński, tel. 32 781 49 91, e-mail: msmurzynski@rig.katowice.pl Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice