Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do jednej z poniższych grup:

– kobiet,
– osób powyżej 50 roku życia,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– reemigrantów,
– migrantów,
– osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
– mężczyzn w wieku 30-49 lat spełniających łącznie następujące warunki:

  • nie są osobami z niepełnosprawnościami,
  • nie są osobami długotrwale bezrobotnymi,
  • nie są osobami o niskich kwalifikacjach,
  • nie są reemigrantami,
  • nie są migrantami,
  • nie są osobami odchodzącymi z rolnictwa/członkiem ich rodziny.

Powyższe kryteria muszą być spełnione zarówno na dzień złożenia Ankiety zgłoszeniowej do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (dzień rozpoczęcia udziału w projekcie to dzień, w którym uczestnik/uczestniczka otrzymuje usługę poradnictwa zawodowego, udzielaną po dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej).

Wnioski przyjmowane będą od 20 maja 2019 do 22 maja 2019 r.(wnioski złożone przed i po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia)

Maksymalna wysokość dofinansowania to 27 481,20 zł na osobę.

Więcej informacji na http://dabrowagornicza.praca.gov.pl