SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Dąbrowski Bank Ziemi

Dąbrowski Bank Ziemi to baza danych przeznaczonych na sprzedaż terenów i obiektów (hal produkcyjnych, magazynowych) firm, spółdzielni, agencji mienia, osób prywatnych, położonych w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej. Bank zawiera tylko te oferty...

Sukcesja biznesowa. Jak zabezpieczyć i rozwijać firmę rodzinną?

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców Zagłębia Dąbrowskiego na szkolenie dotyczące sukcesji biznesowej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Celem wydarzenia jest przedstawienie kluczowych...

Spotkanie rewitalizacyjne

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach trwającego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie odbędzie się 9...

18. edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm – Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2017 W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem Gazel Biznesu 18. edycja uwzględniająca dane za 2016 r. uwidacznia niewielką tendencję spadkową liczby uczestników (o 0,7 proc. z 4393 do 4362), przychody ze sprzedaży o 1,4 proc., a łączne zatrudnienie aż o...

Wesołych Świąt!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za zaufanie i współpracę w 2017 roku. Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę może dotyczyć całego zamierzenia budowlanego lub w przypadku większego projektu wydzielonej jego części. Wniosek i wszystkie dokumenty związane z wydaniem decyzji należy przedłożyć w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Dokumenty te są weryfikowane i toczone jest postępowanie mające na celu rozpatrzenie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń zainteresowanych stron.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Decyzja dot. pozwolenia na budowę traci ważność po upływie 3 lat od daty jej uprawomocnienia lub gdy roboty budowlane zostaną przerwane na okres przekraczający 3 lata.

 

Wydział odpowiedzialny: Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (druk nr 2 dostępny na stronie BIP).
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk nr 3 dostępny na stronie BIP).
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uprawnienia budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu).
 • Specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust.3 ustawy – Prawo Budowlane (jeżeli jest wymagana – dotyczy obiektów energetyki jądrowej, rafinerii, zakładów chemicznych, zapór wodnych lub projektów zawierających niesprawdzone rozwiązania techniczne nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach).
 • Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (jeśli występuje).

 

Opłaty:

Opłata za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym jest zróżnicowana i wynosi:

a) dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł (nie więcej niż  539 zł);

b) dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł;

c) dla innego budynku – 48 zł;

d) dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł;

e) dla budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł;

f) dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektro-energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g) –  2.143 zł;

g) dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektro-energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł;

h) dla innych budowli – 155 zł;

i) dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

 

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

Opłata za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł.

Opłata od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50% stawek określonych powyżej.

Opłata od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Opłata od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu – 90 zł.

 

Terminy: 65 dni od dnia złożenia podania oraz wymaganych materiałów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 1. Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w  ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m; płyt do składowania obornika; szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3; naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m; suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
 2. Wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
 3. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.
 4. Altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.
 5. Wiat przystankowych i peronowych.
 6. Budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kole – jowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei.
 7. Wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych.
 8. Parkometrów z własnym zasilaniem.
 9. Boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji.
 10. Miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.
 11. Zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 12. Tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
 13. Gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa.
 14. Obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin.
 15. Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2.
 16. Pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m.
 17. Opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych.
 18. Pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 19. Instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 20. Przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
 21. Telekomunikacyjnych linii kablowych.
 22. Kanalizacji kablowej.
 23. Urządzeń pomiarowych wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorolo – gicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.
 24. Obiektów małej architektury.
 25. Ogrodzeń.
 26. Obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.
 27. Tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel.
 28. Znaków geodezyjnych a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.
 29. Instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

 

UWAGA
Budowa:

 • obiektów określonych w punktach 1-3, 5-23;
 • obiektów małej architektury w miejscach publicznych, ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

wymaga zgłoszenia robót budowlanych.