SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Po raz kolejny o przyszłości branży motoryzacyjnej w Dąbrowie Górniczej

Już 12 października zapraszamy na 4. edycję konferencji Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – kierunek Dąbrowa Górnicza. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie JAPAN VIP RAJD oraz wizyta studyjna na terenie Tucznawa- największym terenie...

Biznes chillout już 27 września!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Dąbrowy Górniczej, Zagłębia i Śląska na kolejny Biznes Chillout – spotkanie networkingowe, na którym będzie można nawiązać wiele wartościowych relacji. Celem chilloutów jest integracja lokalnej społeczności...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dotyczy to obiektów budowlanych, na realizację których wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz w przypadku, gdy Inwestor chce przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania następujące ograny:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Państwową Straż Pożarną.

Instytucje te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Na zgłoszenie stanowiska instytucje te mają 14 dni.

 

Proces udzielania pozwolenia na użytkowanie wchodzi w zakres zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB). Do tego organu administracji rządowej dokonuje się również złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W Dąbrowie Górniczej siedziba Inspektora znajduje się w budynku Centrum Administracyjnego przy ul. Granicznej 21, pok. 021B (parter), tel. 32 295 69 24, 32 295 69 25.

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • Oryginał dziennika budowy.
 • Oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 • Protokoły badań i sprawdzeń.
 • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 • Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
 • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

Dokumenty do pobrania