Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766, jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza pierwszy łączny przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:

– wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
– sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, obręb Tucznawa, o łącznej powierzchni 18,0031 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00027120/7, składającej się z działek oznaczonych nr:
– 1102, obręb Tucznawa, k.m. 1, o powierzchni 5,4409 ha,
– 1106, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 12,5622 ha.

Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dąbrowa Górnicza, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zobacz pełną treść ogłoszenia Przetarg