Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

1.Pożyczki na rozpoczęcie działalności:

– wysokość od 10 – 50 tys. zł,

– oprocentowanie preferencyjne w wys. 0,25%,

– okres spłaty do 60 miesięcy,

– przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe

2.Usługi doradczo-szkoleniowe

– szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),

– doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),

Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

– dorosłe osoby fizyczne zamieszkujące w Woj. Śląskim, chcące założyć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu

– osoby pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo – projekt skierowany jest do wszystkich, bez względu na status na rynku pracy

– planowana działalność gospodarcza nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis.

 

Jak zostać uczestnikiem projektu i otrzymać pożyczkę?

1.Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres Fundusz Górnośląski S.A., Oddział w Katowicach : ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice. Formularze przyjmowane są w systemie ciągłym, nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

2.Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia kandydat otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym.

3.Po pozytywnej ocenie pomysłu na firmę kandydat staje się uczestnikiem projektu.

4.Uczestnik projektu wspólnie z naszymi doradcami przygotowuje wniosek o pożyczkę.

5.Wniosek o pożyczkę składany jest w Funduszu Górnośląskim S.A., ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice. Z uczestnikiem projektu podpisywana jest umowa pożyczkowa (wymagane jest zabezpieczenie pożyczki)

 

Uczestnicy projektu zarówno przed, jak i po założeniu firmy otrzymują bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze w prowadzeniu firmy.

 

Działalność gospodarcza zakładana w ramach Projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa śląskiego.

 

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

1.zakup nieruchomości,

2.budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,

3.zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,

4.zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,

5.inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym

6.zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,

7.zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,

8.wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

 

Więcej informacji na http://www.pozyczymy.fundusz-silesia.pl/