Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w zabudowie szeregowej. W pobliżu znajduje się podstawowe zaplecze handlowo-usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski, wymagający wykonania niewielkich prac niwelacyjnych, porośnięty roślinnością trawiastą; kształt każdej z działek zbliżony do prostokąta.

 

Dojazd: bezpośrednio z ul. Storczyków.

 

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00029286/2.

 

Powierzchnia: 1901 m2

 

Oznaczenia geodezyjne działek: nr geod. 61/36, 61/37, 61/38 (k.m. 68, obręb Dąbrowa Górnicza).

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu położonego w dzielnicy Gołonóg – Rejon Wzgórza Gołonoskiego” ze zmianą wprowadzoną: „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej w obrębie działek o nr ewid. 9,13, 14,15, 16 k.m. 34 przy ul. Kościelnej” (patrz plan nr 34), ze zmianą wprowadzoną: „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów w rejonie ul. Manifestu Lipcowego oraz terenów przemysłowych w rejonie ulic: Tworzeń i Roździeńskiego” (patrz plan nr 57) teren jest oznaczony symbolem:
61 UHGR
tereny przeznaczone pod realizację: usług handlu, rzemiosła i gastronomii; sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi zabudowy usługowej; mieszkań dla właścicieli lub obsługi, wolnostojących lub wbudowanych w obiekty usługowe, urządzeń obsługi komunikacji samochodowej.
2G2/2 –
teren istniejących ulic szybkiego ruchu (ulica główna w ciągu ul. M. Kasprzaka do skrzyżowania z ul. Młodych).
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

 

Link do przetargu: obecnie brak postępowania.

 

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

 

Załączniki