W ramach konkursu 4/1.1.1/2018 ogłoszonego 16 lipca 2018 r. (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR), skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 700 mln zł.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR.
Doprecyzowano sposób dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. W szczególności wprowadzono zasadę o przesyłaniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy najpierw w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (w terminie 14 dni od informacji z IP), a dopiero po weryfikacji ich poprawności – wersji papierowej.  Taki system usprawni i przyspieszy proces zawierania umów, zwłaszcza w przypadku ewentualnych błędów w dokumentacji Wnioskodawcy.
Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na cztery miesięczne rundy, wnioski można składać od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r.