Przedstawiamy trzeci element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury

Dalszy sposób postępowania w procesie inwestycyjnym uzależniony jest od faktu istnienia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego informację o możliwości podjęcia planowanej inwestycji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat planów miejscowych kliknij tutaj.

 

Przydatne informacje Możliwość dostępu Czego dotyczą
Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu (bez załączników mapowych do uchwały). Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Podjęcie uchwały sygnalizuje możliwość zawieszenia decyzji o warunkach zabudowy na 12 miesięcy.
Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie uchwalenia projektu planu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dabrowa-gornicza.pl Tekst uchwały jest tekstem planu (informacja bez załączników graficznych). Jest to informacja, aby śledzić publikację planu w Dziennikach Urzędowych Województwa, ponieważ plan wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty publikacji.
Zarządzenie Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie skierowania projektu planu do uzgodnień Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Początek oficjalnej procedury sporządzania planu. Okres ten trwa od 2 do 6 miesięcy, po nim następuje wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu
Zarządzenie Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu z podanym terminem wyłożenia i dyskusji publicznej nad rozwiązaniami planu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dabrowa-gornicza.pl Okres ten trwa od 2 do 4 miesięcy. Po zakończeniu tego etapu istnieje potencjalna możliwość uchwalenia planu
Rejestry – publikowane wykazy planów uchwalonych
i sporządzanych
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Ogłoszenie o zbieraniu wniosków do planu Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dabrowa-gornicza.pl Pojawienie się ogłoszenia oznacza rozpoczęcie procedury planistycznej zgodnej z art.17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu – po zarządzeniu Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie terminu
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dabrowa-gornicza.pl Oznacza udostępnienie projektu planu do publicznego wglądu, w tym dyskusję publiczną i składanie uwag oraz jest informacją ,że po zakończeniu tego etapu istnieje potencjalna możliwość uchwalenia planu
Rozpatrywanie uchwał przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej „Sesje Rady” serwisu www.dabrowa-gornicza.pl Czy i w jakim porządku obrad będzie rozpatrywana uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwalenia projektu planu