Przedstawiamy czwarty element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Urbanistyki i Architektury

4A. Lokalizacja inwestycji na terenie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przydatne informacje/dokumenty Możliwość dostępu Czego dotyczą
Zaświadczenia Wydział Urbanistyki i Architektury Informacje na wniosek inwestora o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie w postaci zaświadczenia wydawanego przez Prezydenta m.st. Warszawy (o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury Informacje na wniosek inwestora o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie w postaci wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury, Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
www.um.dabrowa-gornicza.pl


Uwaga:

Do wniosków:
• wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie,
• wydanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego,
należy dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku. Zaświadczenie o przeznaczenie terenu wydaje się po wniesieniu opłaty administracyjnej.


4B. Decyzja o warunkach zabudowy.

W sytuacjach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyszłej lokalizacji ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Karta informacyjna:

Nazwa karty (aktywny link) Możliwość dostępu
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury, Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
www.um.dabrowa-gornicza.pl


Uwaga:

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie określają warunków i sposobu zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych, usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji lub ich zastosowanie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, traktuje się je jako odpady, w rozumieniu ustawy o odpadach.

W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wygasa, jeśli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Etapy działań po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Etap Szczegółowe działania/ uwagi
1. Ewentualne wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków we wniosku
2. Ustalanie stron w postępowaniu (w oparciu o dane z ewidencji gruntów)
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (otwiera etap aktywnego uczestniczenia stron) Kompletowanie zwrotnych poświadczeń odbioru
4. Określanie możliwości wydania decyzji WZ zgodnie z wnioskiem inwestora Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji: wizja w terenie.
Analiza pod kątem zasady „dobrego sąsiedztwa”- kontynuacja gabarytów i funkcji, dostęp do drogi publicznej i stan tej drogi, analiza spójności wniosku i jego kompletności, analiza koncepcji, wskazania planistyczne w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza i projekcie planu miejscowego, ewentualne kolizje z celami publicznymi w planach, które wygasły, strefy ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej, gruntach rolnych, zebranie informacji o ew. decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę w sąsiedztwie itd.
5. Sporządzanie wstępnego projektu decyzji WZ W przypadku rozbieżności wyników wstępnej analizy z wnioskiem – etap rozmów z inwestorem lub projektantem, ew. korekta wniosku
6. Rozsyłanie do stron informacji  o zmianach we wniosku Kompletowanie zwrotnych poświadczeń odbioru
7. Rozsyłanie projektu decyzji do uzgodnień • z powiadomieniem stron
• kompletowanie zwrotnych poświadczeń odbioru
8. Kompletowanie uzgodnień i informacji o ostateczności postanowień
9. Rozsyłanie do stron zawiadomienia o zebraniu kompletu dowodów i możliwości zapoznania się z nimi Kompletowanie zwrotnych poświadczeń odbioru

 

10. Opracowanie ostatecznej formy projektu decyzji, sporządzenie wyników analizy obszaru w formie tekstowej i mapowej
11. Rozsyłanie decyzji wz wraz z załącznikami do stron w postępowaniu Kompletowanie zwrotnych poświadczeń odbioru, liczenie terminów odwoławczych
12. Stwierdzanie ostateczności decyzji lub w przypadku odwołania – przesyłanie akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
13. Ewentualne „przeniesienie” decyzji na inny podmiot na wniosek inwestora.