Drugi element etapu przygotowania inwestycji.

Właściwe komórki Urzędu: Wydział Geodezji i Kartografii

W operacie ewidencji gruntów i budynków zawarte są informacje dotyczące lokalizacji gruntów, budynków i lokali na danym terenie.


Karty informacyjne:

Nazwa karty (aktywne linki) Możliwość dostępu
Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Kartografii
Wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 

 

Wypisy wydawane są na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, a także osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.