Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością

 

W celu kontynuowania procesu realizacji inwestycji niezbędne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością. Prawo takie może przysługiwać Inwestorowi z tytułu własności terenu. Właścicielem gruntu może być: osoba fizyczna, gmina, Skarb Państwa, inny podmiot.

Inwestor może także dysponować nieruchomością nie posiadając do niej prawa własności, w  przypadku jeżeli:

  • nieruchomość oddana jest Inwestorowi w użytkowanie,
  • Inwestor posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • nieruchomość jest dzierżawiona przez Inwestora.

Prawo do dysponowania budynkiem lub lokalem można uzyskać na skutek zawarcia umowy najmu.

 

Podstawowym źródłem informacji na temat stanu prawnego nieruchomości jest księga wieczysta. Chcąc przeglądać treść wpisów zawartych w księdze wieczystej dla danej nieruchomości, można posłużyć się internetową bazą danych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub zgłosić się bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych (Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23), gdzie można uzyskać również odpis z księgi.

 

KUPNO LUB UZYSKANIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
OD GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Wydział odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami  (WGN).

 

Na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl, w dziale Biznes, w zakładce Przetargi na nieruchomości zamieszczane są aktualne ogłoszenia o przetargach na nieruchomości, organizowanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Przetargi przeprowadzane są w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg jest ważny jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury nabywania nieruchomości od Gminy Dąbrowa Górnicza można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numeremi telefonów: 32 295 68 33, 32 295 67 19 lub 32 295 67 20.

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zbycie nieruchomości w drodze przetargu/bezprzetargowej na własność/w użytkowanie wieczyste.
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacją gruntu.

 

Dokumenty do pobrania (dla terenów stanowiących własność Gminy)

Dokumenty do pobrania (dla terenów stanowiących własność Skarbu Państwa)

 

Opłaty: Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

 

Terminy: Odpowiedź w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U. 2015.1774 z późn. zm.).