Lokalizacja: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej położona przy ul. Wojska Polskiego 52.

 

Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

– budynkiem szkoły z salą gimnastyczną – o pow. użytkowej 2.495,38 m2 i kubaturze 12.350 m3, wolnostojącym w stanie do remontu. Część frontowa budynku została wzniesiona w latach 20-tych ubiegłego stulecia, z 4 kondygnacjami nadziemnymi, 1 podziemną i poddaszem oraz dodatkowo strychem w szczycie dachu. Część budynku z salą gimnastyczną dobudowana później – 2 kondygnacyjna, niepodpiwniczona,

 

– budynkiem garażowym – składający się z 2 garaży, murowanym w złym stanie technicznym o pow. użyt. 29,00 m2 i kubaturze 108,00 m3.
Wyżej wymienione budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Nieruchomość stanowi działkę w kształcie prostokąta, ogrodzoną, porośniętą pojedynczymi drzewami, teren częściowo utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi – nawierzchnie te znajdują się w złym stanie technicznym. Ponadto na działce znajduje się boisko wielofunkcyjne z oświetleniem w bardzo złym stanie technicznym. Granice działki są granicami ewidencyjnymi. Nieruchomość uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieci: wodociągową, energii elektrycznej, ciepłowniczą, teletechniczną i kanalizacyjną). Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć gazowa.

 

Dojazd: bezpośrednio od ul. Wojska Polskiego.

 

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00017468/5.

 

Powierzchnia: 3032 m2

 

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 39/1 (k.m. 96, obręb Dąbrowa Górnicza).

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi – Alei Róż – Katowickiej – Majakowskiego” nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.:
5Uup
– tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej.
Dodatkowo działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej nr 5.

 

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

 

Link do przetargu:  przetarg 27.10.2017r. godz. 10.00

 

Cena:

wartość składnika gruntowego: 1.023.200,00 zł
wartość składnika budowlanego: 2.780.200,00 zł
łącznie: 3.803.400,00 zł

 

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

 

Załączniki