Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2008 roku rozpoczął realizację projektu systemowego pt. „Nowe perspektywy na rynku pracy” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt jest realizowany w sposób ciągły do 31 grudnia 2014 roku na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego. W każdym kolejnym roku realizacji projektu w ramach nowego budżetu wdrażany jest nowy pakiet aktywizacyjny dostosowany do zapotrzebowania i bieżącej sytuacji na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA I CEL PROJEKTU

 

W 2014 roku do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotnezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, przede wszystkim:

  • do 25 roku życia, zwłaszcza tzw. młodzież NEET, czyli osoby do 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu;
  • powyżej 50 roku życia;
  • niepełnosprawne;
  • długotrwale bezrobotne;
  • które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 

Celem głównym projektujest podniesienie do końca 2014 roku poziomu aktywności zawodowej i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia lub samozatrudnienia 449 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.

 

FORMY WSPARCIA

 

W bieżącym roku w ramach projektu „Nowe perspektywy na rynku pracy” planuje się zaktywizować 449 osób bezrobotnych w ramach następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy;
  • staże zawodowe;
  • dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej;
  • skierowanie do pracy na wyposażone lub doposażone przez pracodawcę w ramach projektu stanowisko pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorców, firmy i instytucje, które chcą utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego i otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia tego stanowiska pracy. W 2014 roku planuje się, iż w ramach projektu zostaną zrefundowane koszty utworzenia 45 stanowisk pracy.

 

Pośrednictwo pracy

Spotkania z pośrednikami pracy ułatwią uczestnikom i uczestniczkom projektu kontakty z pracodawcami organizującymi staże lub chcącymi zatrudnić osobę bezrobotną na utworzonym w ramach umowy o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W późniejszej fazie projektu (po stażu) pośrednictwo pracy przyczyni się do nabycia przez uczestników i uczestniczki praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy i wzrostu umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.

 

Staż

Odbycie 6 miesięcznego stażu umożliwi osobom bezrobotnym zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, odnowieniem lub wzbogaceniem swojego warsztatu zawodowego. Pierwszeństwo w kierowaniu na staż będą miały osoby do 25 roku życia i tzw. młodzież NEET oraz osoby powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne.

Planujemy, iż z tej formy wsparcia w 2014 roku skorzysta 250 osób zrekrutowanych do projektu. Pierwsze staże rozpoczną się już 3 lutego 2014 roku.

W okresie odbywania stażu uczestnik/uczestniczka projektu otrzymywać będzie stypendium wypłacane przez Urząd Pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pośredników pracy tutejszego Urzędu Pracy.

 

Dofinansowanie kosztów  podjęcia działalności gospodarczej

Osoby przedsiębiorcze, w szczególności osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne lub niepełnosprawne, które w samozatrudnieniu dostrzegają swoją szansę na aktywność zawodową mogą zrealizować swoje plany, korzystając ze wsparcia finansowego oferowanego w ramach projektu.

154 osób bezrobotnych (w tym 5 niepełnosprawnych)zrekrutowanych na tą formę wsparcia otrzyma dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w wysokości do 21 900 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej prowadzony będzie od czerwca 2014 roku na podstawie złożonych, aż do wyczerpania się środków finansowych. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Przedsiębiorcy, firmy i instytucje, którzy/które chcą utworzyć nowe miejsca pracy dla dąbrowskich bezrobotnych będą mogli skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy w wysokości nie przekraczające 21 900 zł. Planujemy, że w ramach tej formy wsparcia utworzonych zostanie 45 stanowisk pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego prowadzony będzie przez cały rok aż do wyczerpania środków finansowych. 

Po utworzeniu stanowiska pracy przez przedsiębiorcę/firmę/instytucję pośrednik pracy skieruje na nie osobę bezrobotną, którą pracodawca zobowiązany jest zatrudnić na okres co najmniej 24 miesięcy.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Sobieskiego 12.
tel.: 32 262-37-39
e-mail: kada@praca.gov.pl
www.pup-dg.pl

 

Godziny pracy urzędu:
pn.: 7:30-15:30
wt. : 7:30-15:30
śr. : 7:30-17:00
cz. : 7:30-15:30
pt. : 7:30-14:00

Przyjmowanie stron:
pn.: 7:45-15:15
wt. : 7:45-15:15
śr. : 7:45-16:45
cz. : 7:45-15:15
pt. : 7:45-13:45