Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy granicy miasta z Będzinem, w odległości 3,5 km od centrum Dąbrowy Górniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się osiedle wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, nieogrodzona. Teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami.
Przez południowo – zachodnią część nieruchomości przebiega strefa techniczna od gazociągu.
Z treści mapy zasadniczej wynika, że na nieruchomości znajdują się studzienki kanalizacyjne – stan ich nie jest znany.
W ulicy Siemońskiej znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.
Nieruchomość wchodziła w skład obiektu sportowego stadion „Zagłębianka”. W 2013 roku zostały wykonane roboty rozbiórkowe wszystkich obiektów znajdujących się na nim zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rozbiórkę, a teren zniwelowany.

 

Dojazd: ulicą Kołłątaja, Koszelew i Siemońską.

 

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00034154/6.

 

Powierzchnia: 3789m2

 

Oznaczenia geodezyjne działek: nr geod.: 131/2 (k.m. 9, obręb Dabrowa Górnicza)

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem”, zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/770/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 30.09.2009 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 201 z dnia 17.11.2009 r., poz. 3673, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu:
1MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

 

Link do przetargu: obecnie brak postępowania

 

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

 

 

Załączniki