TŁO
1
2
3
4
Miejsce silnego wzrostu

Zgłoszenie budowy

Przed przystąpieniem do realizacji prac należy uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych.


Pozwolenie na budowę może dotyczyć całego zamierzenia budowlanego lub w przypadku większego projektu wydzielonej jego części.

Decyzja traci ważność po upływie 3 lat od daty jej uprawomocnienia lub gdy roboty budowlane zostaną przerwane na okres przekraczający 3 lata.

W przypadku niektórych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie dokonanie zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTÓW LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wydział odpowiedzialny    Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA)


Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie robót budowlanych /druk nr 10/
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 • Szkice lub rysunki obrazujące zakres prac
 • Pozwolenia, opinie, uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami
 • W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
 • W przypadku budowy:
  • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
  • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
  • należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.


Opłaty: w
 przypadku zgłoszenia robót budowlanych opłaty nie są pobierane

Terminy:    do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 z późniejszymi zmianami)